UZPODv14_1

      

Úč POD

podnikateľov v podvojnom účtovníctveÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

   
 

zostavená k 31 ..12 2021

  

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

 

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

 

ÁÄBČDÉFGHÍ JK LMNOPQRŠTÚVX Ý Ž 01 234567- 89

 

Daňové identifikačné číslo

2020510602

IČOIČO

00677957

Účtovná závierka

x

riadna

mimoriadna

Účtovná jednotka

malá

x veľká

Za obdobie

Mesiac

od 01

do 12

Rok

2021

2021

 

SK NACE

68..20 0

priebežná

(vyznačí sa x)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

od 01

do 12

2020

2020

 

Priložené súčasti účtovnej závierky

      

xxSúvaha (Úč POD 1-01) Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) xPoznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách) (v celých eurách) (v celých eurách alebo eurocentoch)

      

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

      

CHEMINVEST, a. s.

      

Sídlo účtovnej jednotky

     

Ulica

  

Číslo

 

SOKOLOVSKÁ

 

2

 

PSČ

Obec

     

06601 HUMENNÉ

     

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

     

OR OS Prešov, odd. Sa,vl.Œ. 43/P

    

Telefónne číslo

 

Faxové číslo

    

0577886450

     

E-mailová adresa

cheminvest.as@gmail.com

      

Zostavená dňa:

..20

 

Schválená dňa:

..20

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky

alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo

podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

 

Záznamy daňového úradu

      

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

 

MF SR č. 18009/2014

Generované z FDF − OMEGA

www.kros.sk

Strana 1

 
       
       

UZPODv14_2

        

Súvaha

Úč POD 1 - 01

DIČ 2020510602

IČO 00677957

  

Ozna-

čenie

a

STRANA AKTÍV

b

Číslo

riadku

c

1

Bežné účtovné obdobie

Brutto - časť 1

Korekcia - časť 2

Netto     2

Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto 3Netto 3

  
 

SPOLU MAJETOK

r. 02 + r. 33 + r. 74

01

 

1559783

528330

1031453

1007523

  

A.

Neobežný majetok

r. 03 + r. 11 + r. 21

02

 

1388156

872824

  
    

515332

 

890364

  

A.I.

Dlhodobý

nehmotný majetok

súčet (r. 04 až r. 10)

03

 

1155

1155

    

A.I.1.

Aktivované náklady

na vývoj

(012) - /072, 091A/

04

      

2.

Softvér

(013) - /073, 091A/

05

 

1155

1155

    

3.

Oceniteľné práva

(014) - /074, 091A/

06

      

4.

Goodwill

07

      
 

(015) - /075, 091A/

       

5.

Ostatný dlhodobý

nehmotný majetok

(019, 01X) - /079,

07X, 091A/

08

      

6.

Obstarávaný

09

      
 

dlhodobý nehmotný

majetok

(041) - /093/

       

7.

Poskytnuté

preddavky

10

      
 

na dlhodobý

nehmotný majetok

(051) - /095A/

       

A.II.

Dlhodobý hmotný

majetok

11

 

1387001

872824

  
 

súčet (r. 12 až

r. 20)

  

514177

 

890364

  

A.II.1.

Pozemky

(031) - /092A/

12

 

18836

 

18836

  
       

18836

 

2.

Stavby

(021) - /081, 092A/

13

 

1338416

840318

  
    

498098

 

871528

  

3.

Samostatné

hnuteľné veci a

súbory hnuteľných

vecí

(022) - /082, 092A/

14

 

29749

16079

13670

 

MF SR č. 18009/2014

Strana 2

 
         
         

UZPODv14_3

       

Súvaha

Úč POD 1 - 01

DIČ 2020510602

IČO 00677957

  

Ozna-

čenie

a

STRANA AKTÍV

b

Číslo

riadku

c

1

Bežné účtovné obdobie

Brutto - časť 1

Korekcia - časť 2

Netto     2

Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto 3

 

4.

Pestovateľské celky

15

     
 

trvalých porastov

(025) - /085, 092A/

      

5.

Základné stádo a

ťažné zvieratá

(026) - /086, 092A/

16

     

6.

Ostatný dlhodobý

17

     
 

hmotný majetok

(029, 02X, 032) -

/089, 08X, 092A/

      

7.

Obstarávaný

dlhodobý hmotný

majetok

(042) - /094/

18

     

8.

Poskytnuté

preddavky na

19

     
 

dlhodobý hmotný

majetok

(052) - /095A/

      

9.

Opravná položka

k nadobudnutému

majetku

(+/- 097) +/- 098

20

     

A.III.

Dlhodobý finančný

21

     
 

majetok

súčet (r. 22 až

r. 32)

      

A.III.1.

Podielové cenné

papiere a podiely

v prepojených

účtovných

jednotkách (061A,

062A, 063A) - /096A/

22

     

2.

Podielové cenné

papiere a podiely

23

     
 

s podielovou účasťou

okrem v prepojených

účtovných jednotkách

(062A) - /096A/

      

3.

Ostatné

realizovateľné cenné

papiere a podiely

(063A) - /096A/

24

     

4.

Pôžičky prepojeným

25

     
 

účtovným jednotkám

(066A) - /096A/

      

5.

Pôžičky v rámci

podielovej účasti

26

     
 

okrem prepojeným

účtovným jednotkám

(066A) - /096A/

      

6.

Ostatné pôžičky

27

     
 

(067A) - /096A/

      

7.

Dlhové cenné

papiere a ostatný

28

     
 

dlhodobý finančný

majetok (065A,

069A,06XA) - /096A/

      

MF SR č. 18009/2014

Strana 3

 
        
        

UZPODv14_4

       

Súvaha

Úč POD 1 - 01

DIČ 2020510602

IČO 00677957

  

Ozna-

čenie

a

STRANA AKTÍV

b

Číslo

riadku

c

1

Bežné účtovné obdobie

Brutto - časť 1

Korekcia - časť 2

Netto     2

Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto 3

 

8.

Pôžičky a ostatný

dlhodobý finančný

majetok so zostatkovou

29

     
 

dobou splatnosti

najviac jeden rok

(066A, 067A, 069A,

      

9.

06XA) - /096A/

Účty v bankách

s dobou viazanosti

dlhšou ako jeden rok

(22XA)

30

     

10.

Obstarávaný

31

     
 

dlhodobý finančný

majetok

(043) - /096A/

      

11.

Poskytnuté

preddavky

32

     
 

na dlhodobý

finančný majetok

(053) - /095A/

      

B.

Obežný majetok

r. 34 + r. 41 + r. 53 +

33

 

170682

157684

 
 

r. 66 + r. 71

      
    

12998

 

116107

 

B.I.

Zásoby

34

     
 

súčet (r. 35 až

r. 40)

      

B.I.1.

Materiál

35

     
 

(112, 119, 11X)

- /191, 19X/

      

2.

Nedokončená

výroba a polotovary

36

     
 

vlastnej výroby

(121, 122, 12X) -

/192, 193, 19X/

      

3.

Výrobky

37

     
 

(123) - /194/

      

4.

Zvieratá

(124) - /195/

38

     

5.

Tovar

39

     
 

(132, 133, 13X, 139)

- /196, 19X/

      

6.

Poskytnuté

preddavky

na zásoby

(314A) - /391A/

40

     

B.II.

Dlhodobé

41

     
 

pohľadávky

súčet (r. 42 + r. 46

až r. 52)

      

B.II.1.

Pohľadávky

z obchodného

styku

súčet (r. 43 až r. 45)

42

     

MF SR č. 18009/2014

Strana 4

 
        
        

UZPODv14_5

        

Súvaha

Úč POD 1 - 01

DIČ 2020510602

IČO 00677957

  

Ozna-

čenie

a

STRANA AKTÍV

b

Číslo

riadku

c

1

Bežné účtovné obdobie

Brutto - časť 1

Korekcia - časť 2

Netto     2

Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto 3

  

1.a.

Pohľadávky z obchod-

ného styku voči

43

      
 

prepojeným účtovným

jednotkám (311A,

312A, 313A, 314A,

315A, 31XA) - /391A/

       

1.b.

Pohľadávky z obchodné-

ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľa-

44

      
 

dávok voči prepojeným

účtovným jednotkám

(311A,312A,313A,314A,

315A,31XA)-/391A/

       

1.c.

Ostatné pohľadávky

z obchodného styku

45

      
 

(311A, 312A, 313A,

314A, 315A, 31XA) -

/391A/

       

2.

Čistá hodnota

zákazky

(316A)

46

      

3.

Ostatné pohľadávky

47

      
 

voči prepojeným

účtovným jednotkám

(351A) - /391A/

       

4.

Ostatné pohľadávky

v rámci podielovej

účasti okrem pohľa-

48

      
 

dávok voči prepojeným

účtovným jednotkám

       
 

(351A) - /391A/

       

5.

Pohľadávky voči

spoločníkom,

49

      
 

členom a združeniu

(354A, 355A, 358A,

35XA) - /391A/

       

6.

Pohľadávky

z derivátových

operácií

(373A, 376A)

50

      

7.

Iné pohľadávky

51

      
 

(335A, 336A, 33XA,

371A, 374A, 375A,

378A) - /391A/

       

8.

Odložená daňová

pohľadávka

(481A)

52

      

B.III.

Krátkodobé

pohľadávky

súčet (r. 54 + r. 58

až r. 65)

53

 

42093

12998

 

29095

24705

 

B.III.1.

Pohľadávky

z obchodného

54

 

35763

 

22765

  
 

styku

       
 

súčet (r. 55 až r. 57)

  

12998

  

19597

 

1.a.

Pohľadávky z obchod-

ného styku voči

55

      
 

prepojeným účtovným

jednotkám (311A,

312A, 313A, 314A,

315A, 31XA) - /391A/

       

1.b.

Pohľadávky z obchodné-

ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľa-

56

      
 

dávok voči prepojeným

účtovným jednotkám

(311A,312A,313A,314A,

315A,31XA)-/391A/

       

MF SR č. 18009/2014

Strana 5

 
         
         

UZPODv14_6

        

Súvaha

Úč POD 1 - 01

DIČ 2020510602

IČO 00677957

  

Ozna-

čenie

a

STRANA AKTÍV

b

Číslo

riadku

c

1

Bežné účtovné obdobie

Brutto - časť 1

Korekcia - časť 2

Netto     2

Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto 3

  

1.c.

Ostatné pohľadávky

z obchodného styku

(311A, 312A, 313A,

57

 

35763

 

22765

  
 

314A, 315A, 31XA) -

/391A/

  

12998

  

19597

 

2.

Čistá hodnota

58

      
 

zákazky

(316A)

       

3.

Ostatné pohľadávky

voči prepojeným

účtovným jednotkám

(351A) - /391A/

59

      

4.

Ostatné pohľadávky

v rámci podielovej

60

      
 

účasti okrem pohľa-

dávok voči prepojeným

účtovným jednotkám

       
 

(351A) - /391A/

       

5.

Pohľadávky voči

spoločníkom, členom

61

      
 

a združeniu (354A,

355A, 358A, 35XA,

398A) - /391A/

       

6.

Sociálne poistenie

62

      
 

(336A) - /391A/

       

7.

Daňové pohľadávky

a dotácie

63

 

6330

 

6330

  
 

(341, 342, 343, 345,

346, 347) - /391A/

     

5108

 

8.

Pohľadávky

64

      
 

z derivátových

operácií

(373A, 376A)

       

9.

Iné pohľadávky

(335A, 33XA, 371A,

374A, 375A, 378A)

- /391A/

65

      

B.IV.

Krátkodobý

66

      
 

finančný majetok

súčet (r. 67 až r. 70)

       

B.IV.1.

Krátkodobý finančný

majetok v prepoje-

ných účtovných

jednotkách (251A,

253A, 256A, 257A,

67

      
 

25XA) - /291A, 29XA/

       

2.

Krátkodobý finančný

majetok bez krátkodobé-

ho finančného majetku

v prepojených účtov-

ných jednotkách (251A,

253A, 256A, 257A,

68

      

3.

25XA) - /291A, 29XA/

Vlastné akcie a

vlastné obchodné

podiely

(252)

69

      

4.

Obstarávaný

70

      
 

krátkodobý finančný

majetok

(259, 314A) - /291A/

       

MF SR č. 18009/2014

Strana 6

 
         
         

UZPODv14_7

        

Súvaha

Úč POD 1 - 01

DIČ 2020510602

IČO 00677957

  

Ozna-

čenie

a

STRANA AKTÍV

b

Číslo

riadku

c

1

Bežné účtovné obdobie

Brutto - časť 1

Korekcia - časť 2

Netto     2

Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto 3

  

B.V.

Finančné účty

r. 72 + r. 73

71

 

128589

128589

  
       

91402

 

B.V.1.

Peniaze

(211, 213, 21X)

72

 

3875

 

3875

2495

 

2.

Účty v bankách

(221A, 22X, +/- 261)

73

 

124714

124714

  
       

88907

 

C.

Časové rozlíšenie

súčet (r. 75 až r. 78)

74

 

945

 

945

1052

 

C.1.

Náklady budúcich

období dlhodobé

75

      
 

(381A, 382A)

       

2.

Náklady budúcich

období krátkodobé

(381A, 382A)

76

 

945

 

945

1052

 

3.

Príjmy budúcich

období dlhodobé

77

      
 

(385A)

       

4.

Príjmy budúcich

období krátkodobé

(385A)

78

      

Ozna-

čenie

a

STRANA PASÍV

b

Číslo

riadku

c

Bežné účtovné obdobie     4

Bezprostredne

predchádzajúce účtovné obdobie 5

 
 

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

r. 80 + r. 101 + r. 141

79

1031453

1007523

 

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +

r.90+r.93+r.97+r.100

80

957165

938708

 

A.I.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)

81

564604

564604

 

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

564604

564604

 

2.

Zmena základného imania +/- 419

83

      

3.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

(/-/353)

84

      

A.II.

Emisné ážio (412)

85

      

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

      

A.IV.

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

87

112921

112921

 

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

(417A, 418, 421A, 422)

88

112921

112921

 

2.

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné

podiely (417A, 421A)

89

      

MF SR č. 18009/2014

Strana 7

 
         
         

UZPODv14_8

     

Súvaha

Úč POD 1 - 01

DIČ 2020510602

IČO 00677957

 

Ozna-

čenie

a

STRANA PASÍV

b

Číslo

riadku

c

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie

5

 

A.V.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92

90

261183

223222

 

A.V.1.

Štatutárne fondy  (423, 42X)

91

   

2.

Ostatné fondy (427, 42X)

92

261183

223222

 

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia

súčet (r. 94 až r. 96)

93

   

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia

majetku a záväzkov (+/- 414)

94

   

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových

účastín (+/- 415)

95

   

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia

pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

96

   

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov

r. 98 + r. 99

97

   

A.VII.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

98

   

2.

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

99

   

A.VIII.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-

bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86

+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

100

18457

37961

 

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122

+ r. 136 + r. 139 + r. 140

101

42011

39680

 

B.I.

Dlhodobé záväzky

súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

6455

5944

 

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku

súčet (r. 104 až r. 106)

103

   

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči

prepojeným účtovným jednotkám

104

   

1.b.

(321A, 475A, 476A)

Záväzkyzobchodnéhostykuvrámcipodielo-

vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným

105

   
 

účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

   

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku

(321A, 475A, 476A)

106

   

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

107

   

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným

účtovným jednotkám (471A, 47XA)

108

   

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti

okrem záväzkov voči prepojeným účtovným

109

   
 

jednotkám (471A, 47XA)

    

5.

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

   

6.

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

   

7.

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

   

8.

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

   

9.

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

346

296

 

10.

Iné dlhodobé záväzky

(336A, 372A, 474A, 47XA)

115

   

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií

(373A,377A)

116

   

12.

Odloženýdaňovýzáväzok(481A)

117

6109

5648

 

MF SR č. 18009/2014

Strana 8

 
      
      

UZPODv14_9

     

Súvaha

Úč POD 1 - 01

DIČ 2020510602

IČO 00677957

 

Ozna-

čenie

a

STRANA PASÍV

b

Číslo

riadku

c

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie

5

 

B.II.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

118

   

B.II.1.

Zákonné rezervy (451A)

119

   

2.

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)

120

   

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

   

B.IV.

Krátkodobé záväzky

súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

30635

29317

 

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku

súčet (r. 124 až r. 126)

123

6591

6991

 

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným

účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,

325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

124

   

1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej

účasti okrem záväzkov voči prepojeným

účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,

125

   
 

326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

    

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku

(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,

475A, 476A, 478A, 47XA)

126

6591

6991

 

2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

127

   

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným

jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

128

   

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti

okrem záväzkov voči prepojeným účtovným

129

   
 

jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

    

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,

365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

130

   

6.

Záväzky voči zamestnancom

(331, 333, 33X, 479A)

131

2536

1893

 

7.

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

1214

968

 

8.

Daňové záväzky a dotácie

(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

509

386

 

9.

Záväzky z derivátových operácií

(373A, 377A)

134

   

10.

Iné záväzky

(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

19785

19079

 

B.V.

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

136

4921

4419

 

B.V.1.

Zákonné rezervy (323A, 451A)

137

4921

4419

 

2.

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

138

   

B.VI.

Bežné bankové úvery

(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

   

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci

(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

140

   

C.

Časové rozlíšenie

súčet (r. 142 až r. 145)

141

32277

29135

 

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé

(383A)

142

   

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé

(383A)

143

   

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé

(384A)

144

   

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé

(384A)

145

32277

29135

 

MF SR č. 18009/2014

Strana 9

 
      
      

UZPODv14_10

     

Výkaz ziskov a strát

Úč POD 2 - 01

DIČ 2020510602

IČO 00677957

 
   

Skutočnosť

  

Ozna-

čenie

a

Text

b

Číslo

riadku

c

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie

2

 

*

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa

zákona)

01

221595

216074

 

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu

súčet (r. 03 až r. 09)

02

222710

216511

 

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

   

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

   

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

221595

216074

 

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

(+/-) (účtová skupina 61)

06

   

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

   

VI.

TTržby z predaja dlhodobého nehmotnéhoržby z predaja dlhodobého nehmotného

majetku, dlhodobého hmotného majetku amajetku, dlhodobého hmotného majetku a

08

   
 

materiálu (641, 642)materiálu (641, 642)

    

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

(644, 645, 646, 648, 655, 657)

09

1115

437

 

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu

r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +

r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

197753

167182

 

A.

Náklady vynaložené na obstaranie

predaného tovaru (504, 507)

11

   

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných

neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

12

58735

56956

 

C.

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

13

   

D.

Služby (účtová skupina 51)

14

35303

31344

 

E.

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

65944

44790

 

E.1.

Mzdové náklady (521, 522)

16

38611

27361

 

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a

družstva (523)

17

9200

6000

 

3.

Náklady na sociálne poistenie

(524, 525, 526)

18

14063

9882

 

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

4070

1547

 

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

1756

1501

 

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému

nehmotnému majetku a dlhodobému

hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

32122

31210

 

G.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku

a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

32122

31210

 

2.

Opravné položky k dlhodobému

nehmotnému majetku a dlhodobému

23

   

H.

hmotnému majetku (+/-) (553)

Zostatková cena predaného dlhodobého

majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

   

I.

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)

(547)

25

56

-689

 

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26

3837

2070

 

***

Výsledok hospodárenia z hospodárskej

činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

24957

49329

 

MF SR č. 18009/2014

Strana 10

 
      
      

UZPODv14_11

     

Výkaz ziskov a strát

Úč POD 2 - 01

DIČ 2020510602

IČO 00677957

 
   

Skutočnosť

  

Ozna-

čenie

a

Text

b

Číslo

riadku

c

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie

2

 

*

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +

r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

127557

127774

 

**

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30

+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

   

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a

podielov (661)

30

   

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

súčet (r. 32 až r. 34)

31

   

IX.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov

od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

   

2.

Výnosy z cenných papierov a podielov

v podielovej účasti okrem výnosov

33

   
 

prepojených účtovných jednotiek (665A)

    

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a

podielov (665A)

34

   

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

súčet (r. 36 až r. 38)

35

   

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

   

2.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

v podielovej účasti okrem výnosov

37

   
 

prepojených účtovných jednotiek (666A)

    

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného

majetku (666A)

38

   

XI.

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

39

   

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených

účtovných jednotiek (662A)

40

   

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

   

XII.

Kurzové zisky (663)

42

   

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a

výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

   

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

   

**

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46

+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

765

1300

 

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

   

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok

(566)

47

   

M.

Opravné položky k finančnému majetku

(+/-) (565)

48

   

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

 

221

 

N.1.

Nákladové úroky pre prepojené účtovné

jednotky (562A)

50

   

2.

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

 

221

 

O.

Kurzové straty (563)

52

   

P.

Náklady na precenenie cenných papierov a

náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

   

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť

(568, 569)

54

765

1079

 

MF SR č. 18009/2014

Strana 11

 
      
      

UZPODv14_12

     

Výkaz ziskov a strát

Úč POD 2 - 01

DIČ 2020510602

IČO 00677957

 
   

Skutočnosť

  

Ozna-

čenie

a

Text

b

Číslo

riadku

c

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie

2

 

***

Výsledok hospodárenia z finančnej

činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

55

-765

-1300

 

****

Výsledok hospodárenia za účtovné

obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

56

24192

48029

 

R.

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

57

5735

10068

 

R.1.

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

5274

9608

 

2.

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

461

460

 

S.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia

spoločníkom (+/- 596)

60

   

****

Výsledok hospodárenia za účtovné

obdobie po zdanení (+/-)

(r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

18457

37961

 

MF SR č. 18009/2014

Strana 12