Poznámky Úč PODV 3-01

                                                                                      

IČO

   

0

0

6

7

7

9

5

7

  

DIČ

 

2

0

2

0

5

1

0

6

0

2

 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Čl. I (1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Obchodné meno účtovnej jednotky:

        

CHEMINVEST, a. s.

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sídlo účtovnej jednotky:

             

Sokolovská 2, 066 01, Humenné

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

prenájom a prevádzkovanie vlstných nehnuteľnosti

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Čl. I (6)

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

                                                                                                                                                                                                                                      

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

 

2

 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

2

2

 

Počet vedúcich zamestnancov

1

1

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                               

24.06.2021

                                                                                                                                                                           

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      

riadna

      

mimoriadna

                   

priebežná

                                                                                                                                                                                               
   

     

                  

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Čl. I (5) Údaje o skupine

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      

Áno

        

Nie

                                                                                                                                                                                                                                            
   

       

                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Čl. II (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ocenenie majetku a záväzkov

ÚJ má náplň (x)

Poznámka k oceneniu

 

Obstarávacou cenou

   

Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

   

Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou

   

Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere

   

Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI

   

Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

   

Záväzky pri ich prevzatí

   

Vlastnými nákladmi

   

Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

   

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

   

Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

   

Príchovky a prírastky zvierat

   

Menovitou hodnotou

   

Peňažné prostriedky a ceniny

   

Pohľadávky pri ich vzniku

   

Záväzky pri ich vzniku