Cash flow (v celých EUR)
k dátumu 31.12.2021
Strana :
Firma :
CHEMINVEST, a. s. (2021), Sokolovská 2, 066 01, Humenné
IČO :
00677957
DIČ
:
2020510602
Označenie
položky
Bežné
Obsah položky
účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S
A.1.
24 192 48 029
35 804 30 735
32 12231 210
A.1.1.
A.1.2.
56-689
3 248-887
221
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.1.8.
A.1.9.
A.1.10.
A.1.11.
A.1.12.
A.1.13.
378880
A.2.
-2864 439
-2 157 528
1 871 3 911
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.
59 71083 203
-221
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
59 710 82 982
-22 523 -24 331
A.
37 18758 651
-14 581
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
B.6.
B.7.
B.8.
B.9.
B.10.
B.11.
B.12.
B.13.
B.14.
B.15.
B.16.
B.17.
B.
-14 581
C.1.
C.1.1.
Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až
A.1.13.)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto
majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (-)
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa
uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a
krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a
peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (Súčet A.2.1 až A.2.4)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činností (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a
peňažných ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných
častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo
finančných činností (-/+)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)
Peňažné toky z investičných činností
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie
(+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke,
ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)
Peňažné toky z finančnej činnosti
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega
Cash flow (v celých EUR)
k dátumu 31.12.2021
Strana :
Firma :
CHEMINVEST, a. s. (2021), Sokolovská 2, 066 01, Humenné
IČO :
00677957
DIČ
:
2020510602
Označenie
položky
Bežné
účtovné
obdobie
Obsah položky
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.
C.1.7.
C.1.8.
C.2.
-21 110
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
-21 110
C.2.5.
C.2.6.
C.2.7.
C.2.8.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.
C.8.
C.9.
C.
D.
E.
F.
22 606
91 402
128 590
-21 110
37 541
54 862
91 403
G.
H.
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
Prijaté peňažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou
jednotkou (-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až
C.2.8.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
Príjmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická
osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)
Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo
iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-) Príjmy
z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej
jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti
účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o
kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
128 590
91 403
Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov
a) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti
Nepriama
Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega